វដ្ដបណ្តុះបណ្តាការលក់
អ្នកចាត់ការទូទៅ និង តំណាងអ្នកលក់ទូទាំងប្រទេសចំនួន70នាក់បានចូលរួមណ្តុះបណ្តាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីផលិតផលCAT នៅគីឡូម៉ែត្រ 20 និងការបង្ហាញនៅការដ្ឋាននៅ Ban Bueng ថ្ងៃទី ៩ ដល់ ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
អាន​បន្ថែម