វដ្ដបណ្តុះបណ្តាការលក់


វដ្ដបណ្តុះបណ្តាការលក់
អ្នកចាត់ការទូទៅ និង តំណាងអ្នកលក់ទូទាំងប្រទេសចំនួន70នាក់បានចូលរួមណ្តុះបណ្តាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីផលិតផលCAT នៅគីឡូម៉ែត្រ 20 និងការបង្ហាញនៅការដ្ឋាននៅ Ban Bueng ថ្ងៃទី ៩ ដល់ ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦។ លោកប្រធាន Thongsai ជាអធិបតីក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។ វាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជោគជ័យដែលតំណាងលក់ទាំងអស់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់បណ្ដាញរបស់ពួកគេពេញលេញនៃចំណេះដឹងថ្មីនៃម៉ាស៊ីនCATនិងដៃគូប្រកួតប្រជែង។

វដ្ដបណ្តុះបណ្តាការលក់
អ្នកចាត់ការទូទៅ និង តំណាងអ្នកលក់ទូទាំងប្រទេសចំនួន70នាក់បានចូលរួមណ្តុះបណ្តាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីផលិតផលCAT នៅគីឡូម៉ែត្រ 20 និងការបង្ហាញនៅការដ្ឋាននៅ Ban Bueng ថ្ងៃទី ៩ ដល់ ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦។ លោកប្រធាន Thongsai ជាអធិបតីក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។ វាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជោគជ័យដែលតំណាងលក់ទាំងអស់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់បណ្ដាញរបស់ពួកគេពេញលេញនៃចំណេះដឹងថ្មីនៃម៉ាស៊ីនCATនិងដៃគូប្រកួតប្រជែង។